Zadovoljstvo nam je što se interesujete za našu laboratoriju. Prikazali smo samo dio onoga što pružamo svakodnevno pacijentima. Detaljnije se možete informisati telefonom ili u ličnom kontaktu.

Sve analize radimo brzo, precizno, koristeći najsavremenije aparate uglednih svjetskih firmi, sa svim sertifikatima i najkvalitetnije testove, pribor i potrošni materijal. Za unapređenje kvaliteta posla kojim se bavimo, primjenjujemo dugogodišnja pozitivna lična iskustva, dobra iskustva drugih, kao i sva stručna i naučna saznanja prikazana na domaćim i svjetskim skupovima i objavljena u knjigama i stručnim časopisima.

Radno vrijeme je:
- od 7:00 do 21:00 časova, radnim danima
- od 7:00 do 15:00 časova, subotom
- Po pozivu možemo uzorkovati i u vašoj kući

Nastojimo da cijene prilagodimo
realnim mogućnostima naših pacijenata, a dostupne su vam, pa sami prosudite.

Veoma je važno brinuti za svoje i zdravlje bližnjih, a mi smo voljni da vam pomognemo.

Poštovani pacijenti,

Kako bi Vaši laboratorijski i mikrobiološki razultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja.

Pravilno odabiranje (pravi materijal u pravo vrijeme) i tehnički ispravno uzimanje materijala je prvi i veoma važan postupak od koga zavisi ishod konačnog rezultata. Nepravilno odabran ili nepropisno uzet, spakovan i poslat materijal je najčešći uzrok dobijanja negativnih ili netačnih rezultata

NAPOMENA:

Pošto će se obrada materijala raditi u laboratorijama „IN VITRO„ u Podgorici, potrebno je da do jedne od naših laboratorija stigne bezbjedno u cilju ispravnosti i brzine dobijanja rezultata. Zbog toga je potrebno poštovati procedure navedene u ovom uputstvu u vezi sa načinom uzimanja, pakovanja i slanja materijala.

Pravilna priprema pacijenta za vađenje krvi

Uzimanje uzorka krvi našte (na prazan stomak) u periodu između 7h i 9h ujutru, nakon 12h od posljednjeg obroka. Ovo je neophodno, zato što uzimanje hrane, koje je manje od navedenog perioda, može dovesti do porasta koncentracije glukoze, holesterola, lipida, proteina, gvožđa i drugih metabolita.

Prije vađenja krvi izbjegavati pretjeranu fizičku aktivnost,
jer može dovesti do lažno povišenih vrijednosti pojedinih enzima.

U slučaju da uzimate redovnu terapiju, nemojte uzeti jutarnju dozu ljekova, jer i ljekovi utiču na tačnost Vaših rezultata. Jutarnju dozu ljekova ponesite sa sobom i uzmite ih nakon vađenja krvi. Pacijenti koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji, preporuka je da se vađenje krvi obavlja u jutarnjim časovima.

Pojedini hormoni pokazuju dnevno variranje (prolaktin, kortizol, ACTH, kateholamini), pa je preporuka da se vađenje krvi obavlja nakon relaksacije i potpunog mirovanja.

Pravilno uzimanje i sakupljanje urina (mokraće)

Za kvalitatitvni pregled urina sa sedimentom (opšti ptregled) i za određivanje koncentracija pojedinih supstanci u urinu (mikroalbumin, amilaza, b-2-globulin), donosi se prvi jutarnji urin (mokraća).

Neophodno je uzeti srednji mlaz mokraće da bi se izbegla moguća kontaminacija uzorka bakterijama.
Za uzimanje uzorka upotrijebite sterilnu čašu za urin.

Način sakupljanja prvog jutarnjeg urin-a (mokraće)

Nakon lične higijene (toaleta toplom vodom),
prvi jutarnji urin (srednji mlaz) sakupite u sterilnu posudu i u najkraćem roku donesite u laboratoriju.

Način sakupljanja 24h urin-a (mokraće)

Nakon lične higijene (toaleta toplom vodom), neophodno je sakupiti urin u čiste plastične boce
(najbolje od flaširane vode).

1) Prvi dan (početak sakupljanja).
Prvu jutarnju porciju urina odbacite. Zapišite vrijeme npr. 7h.
Sve sljedeće porcije urina u toku dana i noći sakupljajte u bocu.

2) Drugi dan (kraj sakupljanja).
Prvu jutarnju porciju urina sakupite u bocu otprilike u isto vrijeme oko 7h.
Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno.

3) Bocu sa urinom donesite u biohemijsku laboratoriju.

Pojedine analize 24h urina zahtjevaju da se urin sakuplja uz dodatak konzervansa.
Analize koje zahtjevaju dodatak konzervansa pri sakupljanju 24h urina:
VMA (vanil-mandelična kiselina), 5-HIAA (5-hidroksi indol sirćetna kiselina)
kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin)
metanefrin, normetanefrin
17 - hidroksikortikosteroidi, 17 – ketosteroidi

Uzimanje kliničkog uzorka

1. Uzimanje pravog materijala tj. onog u kome se kod date bolesti nalazi uzročnik ili odgovarajuća antitijela.

2. Uzimanje uzorka u pravo vrijeme tj. u onom stadijumu bolesti
u kome se može naći uzročnik ili odgovarajuća antitijela.

3. Tehnički pravilno uzimanje materijala, tako da u materijalu ostanu prisutni živi uzročnici ili odgovarajuća antitijela, kao i da se materijal ne kontaminiše drugim patogenim, uslovno patogenim ili nepatogenim mikroorganizmima.

4. Materijal treba da potiče sa mjesta infekcije odakle se dobija vještačkim putem
(brisom, punkcijom, isečkom) ili prirodnim putem (mokrenjem, defekacijom, iskaškljavanjem)

5. Posude u koje se uzima materijal, kao i sve ono čime se on uzima moraju biti sterilni i hemijski čisti
(ne smiju sadržati ni traga antimkrobnih ljekova, dezificijenasa ili deterdženata)

6. U istu posudu se ne smiju stavljati dva različita materijala od istog bolesnika (npr. feces i urin)

7. Po pravilu bolesnički materijal se uzima prije antimikrobne terapije.

8. Ukoliko je terapija već započeta neophodno je na sprovodnom listu naznačiti koji je lijek bolesnik primao,
kada i u kojoj količini.


Pakovanje kliničkog materijala

Ovaj dio postupka mikrobiološkog pregleda je veoma važan jer se nepravilno upakovanim bolesničkim materijalom može zaraziti veliki broj ljudi koji sa istim dođu u dodir, pa je zato neophodno da se poštuju sljedeća pravila:

1. Posude u kojima se nalazi klinički materijal moraju biti dobro i bezbijedno zatvorene. Na posude sa materijalom se prethodno nalijepi etiketa sa tačnom oznakom (broj protokola, ime i prezime bolesnika) ili podaci direktno ispišu na posudi olovkom za pisanje po staklu, a posuda se šalje sa sprovodnim listom sa svim podacima i vrstom materijala.

2. Svaki uzorak koji se šalje na pregled mora biti propraćen sprovodnim listom koji predstavlja prateću dokumentaciju o materijalu. Pored osnovnih podataka o bolesniku (ime i prezime, starost, zanimanje) sprovodni list treba da sadrži i precizne podatke o porijeklu i prirodi materijala, datum i čas uzimanja, vrsti pregleda koji se traži, uputnu dijagnozu, podatak o prethodnoj antimikrobnoj terapiji, podatak o tome ko šalje materijal (zdrastvena ustanova, ordinirajući ljekar) kao i ostale pojedinosti neophodne za pravilnu obradu materijala.


 


Slanje (transport) kliničkog materijala

Osnovno pravilo je da klinički uzorak poslije uzimanja mora biti što prije obrađen (zasijan na odgovarajuće hranljive podloge) jer ukoliko više vrjemena protekne od momenta uzimanja materijala do obrade u laboratoriji, to su manji izgledi da će se u njima naći i održati živi uzročnici oboljenja. Zbog toga je brzina transporta do laboratorije veoma značajna da ne kažemo čak i odlučujuća za tačnost rezultata.

Ako je potrebno da se materijal duže vrijemena transportuje do laboratorije, nužno je koristiti odgovarajuće transportne podloge (transportni brisevi koji sadrže sredstva koja štite od nepovoljnih uticaja sredine). Svaki drugačiji način u vidu čuvanja dužeg od dva sata je pogrešan i utiče na tačnost rezultata. Zbog toga je potrebno strogo voditi računa i imati u vidu ove činjenice kako prilikom slanja tako i prilikom prijema materijala
(npr. urin koji stoji duže od dva sata na sobnoj temperaturi je pogodno tlo za umnožavanje bakterija, a brisevi uzeti sa bilo koje površine poslije tog vrijemena su suvi i mala je vjerovatnoća da će se izolovati uzročnik).

Bakteriološki pregled oka

Materijal za bakteriološki pregled oka prilikom postojanja infekcije (konjuktivitis, keratitis itd.) uzima se pomoću sterilnog brisa koji predstavlja drveni štapić na čijem se jednom kraju nalazi obmotana vata, a drugi kraj je fiksiran za zatvarač plastičnog cilindra u kome se sam bris nalazi. Ovakva vrsta brisa se koristi za uzimanje materijla sa svih površina (bris grla i nosa, jezika, uha, rane, glansa, cerviksa, vagine) osim za uzimanje brisa uretre gdje se zbog anatomsko manjeg otvora uretre koristi tanji bris koji umjesto drvenog dijela ima tanku žicu na čijem se kraju nalazi obmotana vata.

PRINCIP UZIMANJA JE SLJEDEĆI:
Lijevom rukom se povlači donji očni kapak prema obrazu. Pacijentu se daje nalog da svoj pogled usmjeri na gore. Da ne bismo nadražili vatom beonjaču možemo bris natopiti fiziološkim rastvorom a zatim polazeći od spoljašnjeg ugla oka laganim pokretom prelazimo spoljašnjom ivicom donjeg očnog kapka do unutrašnjeg ugla oka zadržavajući se u njemu i pri tome sve vrijeme rotiramo bris kako bi bio natopljen sa svih strana materijalom. Bris vraćamo u plastični cilindar veoma pažljivo kako ne bi došlo do spoljašnje kontaminacije, ispisujemo potrebne podatke ili zasijavamo na hranljive podloge i šaljemo zajedno sa sprovodnim listom na dalju obradu. Voditi računa da do slanja materijala ne prođe duže od sat vrijemena.
DOSTAVITI UZORAK ŠTO PRIJE U LABORATORIJU!

Bakteriološki pregled uha

Bris koji se sastoji od drvenog štapića obmotanog vatom na jednom kraju a fiksiran u plastičnom zavrtnju koji predstavlja sastavni dio plastičnog cilindra se izvlači, lijevom rukom se ušna školjka pomjera na gore i u stranu da bi se ispravio ušni kanal. Sterilni bris se zavlači lagano u ušni kanal dok se ne naiđe na otpor a zatim se kružnim pokretom rotirajući bris skida materijal iz unutrašnjeg kanala. Nakon uzimanja materijala bris se pažljivo vraća u plastični cilindar čiji je sastavni dio, vodeći računa da ne dođe do kontaminacije.

Bakteriološki pregled grla i nosa

Materijal iz nosa se uzima sterilnim brisom, koji se sastoji od drvenog štapića na čijem se jednom kraju nalazi obmotana vata, a drugi kraj je fiksiran za zapušač, na taj način što se brisom ulazi u nosnu šupljinu dok se ne osjeti otpor a zatim se kružnim pokretom rotirajući bris uzima materijal, izvlači se bris iz jedne i uvlači u drugu nosnu šupljinu. Bris se zatim vraća u plastični cilindar, čiji je sastavni dio, vodeći računa da ne dođe do spoljašnje kontaminacije. Ukoliko je potrebno više od jednog sata do bakteriološke obrade brisa najbolje je tako uzet materijal poslati u vidu transportnog brisa koji u plastičnom cilindru sadrži supstance koje sprječavaju isušivanje i promenu PH sredine.

Bris grla se uzima na taj način što pacijent otvori usta, izbaci jezik van usne duplje, a kružnim pokretima prelazimo gornjom ivicom ždrela, spoljašnjom ivicom nepčanih lukova vodeći računa da ne dodirnemo jezik i da vata na vrhu brisa bude natopljena sa svih strana materijalom. Tako uzet bris odmah zasijati na hranljivu podlogu ili u vidu transportnog brisa poslati zajedno sa sprovodnim listom u laboratoriju.
Transportni bris je istog oblika kao i običan bris samo što se u plastičnom cilindru nalaze supstance koje sprječavaju sušenje i promenu PH sredine.

Bris jezika se uzima sterilnim brisom prelazeći kružnim pokretom preko površine jezika natapajući bris sa svih strana. Bris desni i zubne proteze se obavlja na isti način vodeći računa da se materijalom natopi cijela površna brisa.

Bakteriološki pregled sputuma

Potrebno je uzeti prvi jutarnji ispljuvak. Pacijent mora prije toga isprati usta vodom koja ne sadrži nikakvo dezinfekciono sredstvo. Zatim se dobro iskašlje i da uzorak u specijalnu, sterilnu posudu sa zapušačem.
Tako uzet uzorak se šalje zajedno sa sprovodnim listom što je brže moguće u laboratoriju radi dalje bakteriološke analize.

Bakteriološki pregled urina

Rezultati bakteriološkog pregleda urina znatno zavise od načina uzimanja,
čuvanja i transporta uzorka do laboratorije u kojoj će biti obrađen.

Najjednostavniji i u praksi najčešće korišćen način je uzimanje srednjeg mlaza prvog jutarnjeg urina u sterilnu posudu, nakon detaljnog pranja predjela oko otvora uretre, kako bi se izbjegla kontaminacija bakterijama sa otvora uretre, vulve i perianalne regije.

Kateterizacija, zbog mogućnosti unošenja infekcije se rijetko koristi. Ako se ona vrši u dijagnostičke ili terapijske svrhe može se koristiti za dobijanje uzorka za bakteriološki pregled. Prilikom ovog postupka postoji mogućnost kontaminacije urina bakterijama koje kolonizuju uretru.

Ukoliko se ispitivani urin ne zasije neposredno poslije uzimanja ili najkasnije nakon sat vrijemena, može se do obrade čuvati na temperaturi +4 C stepeni kraći vrijemenski period.

SVAKO DUŽE STAJANJE URINA NA SOBNOJ TEMPERATURI MOŽE UTICATI NA TAČNOST REZULTATA.

Bakteriološki pregled stolice

Uzimanje stolice za bakteriološki pregled vrši se uz pomoć specijalnih sterilnih plastičnih posuda sa kašičicom uglavljenom u zapušač. Komad fecesa veličine graška se uzima sa ovom kašičicom iz posude za defekaciju koja mora biti sterilna ili dobro oprana bez traga dezinficijenasa. Ako je stolica sa primesama krvi ili sluzi treba prvo uzeti te dijelove, jer se u njima najvjerovatnije nalaze uzročnici bolesti. Stolicu treba što prije zasijati ili transportovati a najkasnije do 6 sati od defekacije da bi se izbjegle promjene odnosa između pojedinih pripadnika bakterijske flore, a koja je posljedica stajanja van organizma, kao i promjene PH u stolici.

Bakteriološki pregled brisa uretre

Materijal za bakteriološki pregled uretre se uzima pomoću specijalnog brisa koji je tanji od brisa koji se koristi za bakteriološki pregled druge vrste materijala. Bris se sastoji od tanke žice čiji je vrh takođe obmotan vatom. Tehnika uzimanja je ista i radi se na taj način što se sterilni bris uvlači u uretru. Kružnim pokretima skida se materijal sa zidova uretre koji je potreban u cilju bakteriološkog ispitivanja.
PREDUSLOV ZA TAČNOST NALAZA JE DA PACIJENT NIJE MOKRIO NAJMANJE DVA SATA PRIJE UZIMANJA BRISA.

U zavisnosti od vrste analize bris se zasijava na hranljive podloge ili se razmazuje na specijalnu pločicu sa označenim kružnim poljem u cilju identifikacije Chlamidiae trachomatis. Ukoliko se traži analiza brisa uretre na Mycoplasmu ili Ureaplasmu, potrebno je bris dostaviti što prije u laboratoriju.

In Vitro laboratorija
Ulica Balšića 46a,
Podgorica
+382 20 231822
+382 20 231833
+382 67 231833
+382 20 231844
+382 20 231844
e-mail: invitrocg@t-com.me
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
web: www.invitro.co.me

V proleterske bb , Stari aerodrom
Podgorica
+382 20 656900
+382 67 656900
+382 20 656997
+382 20 656997
e-mail: invitrocg@t-com.me
e-mail: invitroplus@gmail.com
web: www.invitro.co.me
.